ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา    
  1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด1) 181,500,000 25.00
  1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด2) 181,500,000 25.00
  1.3 นางปริญดา วงศ์วิทวัส  65,133,900 8.97
  1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 46,879,300 6.46
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 39,097,451 5.38
4. นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 36,100,000 4.97
5. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
6. นายธีรวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล 3,750,100 0.52
  รวม 612,810,651 84.41
  ผู้ถือหุ้นอื่น 113,189,321 15.59
  รวมทั้งสิ้น 725,999,972 100.00