ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
2. บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
3. นางปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
4. นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 41,329,860 5.69
6. นายพิริยรัชต์ ภัทรกิตต์เกษม 21,208,900 2.92
7. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 20,066,000 2.76
8. N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 12,827,000 1.77
9. กองทุนเปิด กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล 8,583,800 1.18
10. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
11. นายธีรวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล 4,050,000 0.56
12. นายพรเทพ สมบูรณ์ลาภ 3,641,000 0.50