ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา    
  1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
  1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
  1.3 นางปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
  1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 95,345,700 13.13
3. นายประยุทธ เทพมังกร 16,114,000 2.22
4. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
5. นางสาวจิตรกัญญา รังนกใต้ 4,614,500 0.64
6. นายภารวิทย์ กลิ่นประทุม 4,004,400 0.55
7. นางหทัยรัตน์ จุฬางกูร 3,432,700 0.47
8. นายธีรวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล 3,350,000 0.46
9. แพทย์หญิงคุณเผือดศรี วัฒนานุกูล 3,000,000 0.41
10. นายทรงธรรม ฐิติปุญญา 2,700,000 0.37
  รวม 619,545,200 85.34
  ผู้ถือหุ้นอื่น 106,454,772 14.66
  รวมทั้งสิ้น 725,999,972 100.00