ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

 
ผู้ถือหุ้น
จำนวนหุ้น
ร้อยละ
1. กลุ่มครอบครัวคุณทรงวิทย์ และคุณปริญดา    
  1.1 บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 181,500,000 25.00
  1.2 บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 181,500,000 25.00
  1.3 นางปริญดา วงศ์วิทวัส 65,133,900 8.97
  1.4 นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 53,900,000 7.42
2. นายทวีฉัตร จุฬางกูร 95,345,700 13.13
3. นายญนน์ โภคทรัพย์ 4,950,000 0.68
4. นายฐิติภูมิ สิงห์สา 4,125,500 0.57
5. นายวรศักดิ์ โฆวินวิพัฒน์ 4,077,400 0.56
6. นายภารวิทย์ กลิ่นประทุม 4,004,400 0.55
7. นางจิรพันธ์ อุสมาณี 3,945,420 0.54
8. นายทวี กุลเลิศประเสริฐ 3,462,000 0.48
9. นายธีรวัฒน์ ตั้งเฉลิมกุล 3,410,000 0.47
10. นายประยุทธ เทพมังกร 3,058,500 0.42
  รวม 608,412,820 83.79
  ผู้ถือหุ้นอื่น 117,587,152 16.21
  รวมทั้งสิ้น 725,999,972 100.00