แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็ปไซต์บริษัท
แจ้งวันหยุดเพิ่มเติม
การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี 2561(F45-1)
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุนของบริษัท
วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3/2561 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2561 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข PDF)
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หุ้นเพิ่มทุนของ ASAP เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)