การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) (แก้ไขไฟล์หมายเหตุประกอบงบ)
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2/2564 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
แจ้งกรรมการเปลี่ยนชื่อ
แจ้งกรรมการลาออก การแต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บนเว็ปไซต์บริษัท
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2564
การงดจ่ายเงินปันผล การเพิ่มวัตถุประสงค์และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี 2563 (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)