วันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2563
แจ้งสลับวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3/2562 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี (สมุห์บัญชี)
การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี(สมุห์บัญชี)
SEC News :สรุปแบบ 246-2 วันที่ 14 สิงหาคม 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2562 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
แจ้งวันหยุดทำการประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2562 (F45-1)(แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2562 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 บนเว็ปไซต์บริษัท