แจ้งการลาออกของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
แจ้งมติคณะกรรมการ เรื่อง การแจก asap Coin ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และแบบ F24-1
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็ปไซต์บริษัทและการร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)เพียงรูปแบบเดียว และงดจ่ายเงินปันผล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
แจ้งวันหยุดประจำปี 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
แจ้งแต่งตั้งผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)