คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และแบบ F24-1
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งแก้ไขวันหยุดประจำปี 2567 ของบริษัท
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็ปไซต์บริษัทและวิธีการแจ้งขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสาร
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)(แก้ไข)
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-AGM)เพียงรูปแบบเดียว และงดจ่ายเงินปันผล
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
ชี้แจง Trading Alert List
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
Trading Alert List Information
แจ้งวันหยุดประจำปี 2567
แจ้งการซื้อเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อีเทอนิตี้แอทวัน จำกัด จากบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3/2566 (F45) (สอบทานแล้ว)