แจ้งการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของการใช้เงินเพิ่มทุน
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2/2561 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน (แก้ไข PDF)
รายงานผลการใช้เงินเพิ่มทุน
หุ้นเพิ่มทุนของ ASAP เริ่มซื้อขายวันที่ 28 พฤษภาคม 2561
แบบรายงานการจัดสรรหุ้นปันผล (F53-5)
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1/2561 (F45-1)
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับภาษาไทย ขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท
แจ้งมติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย และแบบ F24-1
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
แจ้งการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็ปไซต์บริษัท
แจ้งเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ และเบอร์โทรสาร
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(แก้ไข ครั้งที่ 2)
แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกและเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561(แก้ไข)
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด การเพิ่มวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561