เอกสารสำหรับปี 2566 2565 2564
แบบ 56-1 One Report
2566
2565
2564
งบการเงิน
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
Q1
Q2
Q3
Q4
ดาวน์โหลดทั้งหมด
ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB.