งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 62
31/12/2562
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
ไตรมาส2/66
30/06/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 13,122.30 11,992.48 9,477.19 7,685.86 7,017.74
หนี้สินรวม 11,718.74 10,681.41 8,443.62 6,559.33 5,851.07
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,403.56 1,311.06 1,033.57 1,126.53 1,166.67
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00
รายได้รวม 3,202.28 3,556.79 4,242.27 3,774.50 1,786.62
กำไรสุทธิ -89.79 -90.55 -276.68 87.10 40.14
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.12 -0.12 -0.38 0.12 0.06