งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 3/61 30/09/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,757.06 12,134.15
หนี้สินรวม 7,351.64 10,642.99
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,405.42 1,491.16
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00 363.00
รายได้รวม 2,141.91 1,946.56
กำไรสุทธิ 150.79 89.44
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.12