งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
9M/66
30/09/2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,992.48 9,477.19 7,685.86 6,474.54
หนี้สินรวม 10,681.41 8,443.62 6,559.33 5,396.22
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,311.06 1,033.57 1,126.53 1,078.32
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 363.00 363.00 363.00 363.00
รายได้รวม 3,556.79 4,242.27 3,774.50 2,666.16
กำไรสุทธิ -90.55 -276.68 87.10 -48.21
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.12 -0.38 0.12 -0.07