งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 63
31/12/2563
งบปี 64
31/12/2564
งบปี 65
31/12/2565
งบปี 66
31/12/2566
ไตรมาส1/67
31/03/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 11,992.48 9,477.19 7,685.86 6,844.52 8,879.68
หนี้สินรวม 10,681.41 8,443.62 6,559.33 5,981.39 7,941.06
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,311.06 1,033.57 1,126.53 845.73 868.84
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 363.00 363.00 363.00 363.00 363.00
รายได้รวม 3,556.79 4,242.27 3,774.50 3,436.22 4,125.29
กำไรสุทธิ -90.55 -276.68 87.10 -281.53 23.11
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.12 -0.38 0.12 -0.39 0.03