งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,757.06 12,639.51
หนี้สินรวม 7,351.64 11,146.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,405.42 1,493.35
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00 363.00
รายได้รวม 2,141.91 2,675.17
กำไรสุทธิ 150.79 89.64
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.12