งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส 2/61 30/06/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,757.06   11,011.15  
หนี้สินรวม 7,351.64   9,540.39  
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,405.42   1,470.76  
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00   363.00  
รายได้รวม 2,141.91   1,248.78  
กำไรสุทธิ 150.79   69.04  
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25   0.10