ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/05/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XD

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1.  บริษัท โตโยต้า แอท ยูไนเต็ด จำกัด 165,000,000 25.00
2.  บริษัท แอท โฮลดิ้ง จำกัด 165,000,000 25.00
3.  นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา 60,000,000 9.09
4.  นางปริญดา วงศ์วิทวัส 60,000,000 9.09
5.  นายทวีรัช ปรุงพัฒนสกุล 30,000,000 4.55
6.  CHASE NOMINEES LIMITED 21,000,000 3.18
7.  N.C.B.TRUST LIMITED-NORGES BANK 5 9,514,300 1.44
8.  กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ 9,433,500 1.43
9.  น.ส.พิมพ์ภัทรา ศุภพัชรวงศ์ 9,000,000 1.36
10.  น.ส.วราภรณ์ พันธุ์วงศ์กล่อม 5,900,000 0.89