เเบบฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณากรอกรหัสข้อความภาพ ตามข้อมูลที่ปรากฎอยู่ข้างล่างนี้

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย์

เลขานุการบริษัท

บริษัท ชินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน)

149 หมู่ 3 ถ.เทพารักษ์ ต.เทพารักษ์
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: +668 9 667 6599