งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 60 31/12/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,757.06
หนี้สินรวม 7,351.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,405.42
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00
รายได้รวม 2,141.91
กำไรสุทธิ 150.79
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25