งวดงบการเงิน ณ วันที่
งบปี 60
31/12/2560
ไตรมาส1/61 31/03/2561
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,757.06 9,629.54
หนี้สินรวม 7,351.64 8,188.64
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,405.42 1,440.91
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00 330.00
รายได้รวม 2,141.91 608.10
กำไรสุทธิ 150.79 35.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.25 0.05