งวดงบการเงิน ณ วันที่
ไตรมาส3/60 30/09/2560
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 8,222.69
หนี้สินรวม 6,865.58
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,357.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 330.00
รายได้รวม 1,563.52
กำไรสุทธิ 102.49
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.17